[language-switcher]

1. Tillämplighet mm.

Dessa bestämmelser skall tillämpas på uppdrag om flyttning av bohag inom Sverige som beställs av en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål. Konsumenten benämns i dessa bestämmelser beställaren. Den som åtar sig uppdraget benämns transportören. Transportören är ansvarig enligt dessa bestämmelser för hela uppdraget även om någon annan på transportörens uppdrag genomför hela eller delar av flyttuppdraget. Fraktas fordonet som utför flyttningen under någon del av transporten med annat transportmedel så som fartyg, järnväg eller flyg, skall transportören ändå ansvara enligt dessa bestämmelser under hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen eller dröjsmålet beror på händelse som bara kan inträffa under sådan befordran (t ex hårt väder, urspårning, växelfel) och inte beror på underlåtenhet, eller har orsakats av åtgärd från transportören skall dock transportören ansvara gentemot beställaren enligt de tvingande lagregler som gäller för det aktuella transportmedlet. Detta förutsatt att beställaren känt till att hela eller delar av transporten skulle komma att utföras med annat transportmedel än motorfordon och har informerats om de särskilda risker bruk av det an dra transportmedlet innebär.

 

2. Flyttuppdragets omfattning

Uppdraget omfattar transport av bohag från en avtalad av sändar-adress till en avtalad mottagaradress inklusive lastning/lossning på respektive plats. Uppdragets närmare omfattning framgår av kontraktet, av vilket beställaren skall begära ett exemplar snarast efter beställning, dock senast då uppdraget påbörjas. Uppdraget skall anses påbörjat när transportören får tillgång till bohaget för packning eller om packning inte ingår i avtalet när förflyttningen av bohaget börjar. Uppdraget skall anses avslutat när bohaget har packats upp eller om packning inte ingår i avtalet, lossats på mottagaradressen. Uppdraget kan även omfatta tillfällig magasinering, dock högst femton dagar, om den ombesörjs av transportören som ett led i flyttuppdragets utförande. Om uppdraget huvudsakligen rör magasinering eller lagring gäller särskilda bestämmelser. Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte:

 1. avtagning och påläggning av fast golvbeläggning
 2. från- eller tillkoppling av fast belysningsarmatur
 3. nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta hyllor, gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer som radio- och TV-antenner med tillhörande ledningar
 4. transport av värdesaker som pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av ädla metaller, smycken eller därmed jämförliga värdesaker
 5. transport av föremål som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition mm.
 6. transport av vin och sprit till den del värdet av de alkoholhaltiga dryckerna överstiger 5.000 kronor
 7. transport av levande djur och växter
 8. tömning av vattensäng
 9. flyttstädning
 10. temperaturkänsligt gods, om inte parterna avtalat om sådan transport

 

3. Transportörens skyldigheter

Transportören skall utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och med tillbörlig omsorg vårda beställarens flyttgods och övrig egendom. Transportören skall också med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om det har avtalats att beställaren själv skall packa bohaget bör transportören ge beställaren råd och anvisningar så att skador kan undvikas. Beställaren ansvarar dock för alla skador som kan anses bero på brister i packningen som han själv utfört. Transportören skall ge beställaren vägledning vid lämnandet av uppgifter som har betydelse för uppdraget. Om beställaren har gjort upp en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkt 4, stycke 4, skall transportören kontrollera mot förteckningen när uppdraget påbörjas och när det slutförs. Har beställaren själv ombesörjt packning, gäller transportörens kontroll endast dessa kollin och synligt flyttgods.

 

4. Beställarens upplysningsskyldighet

Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande. Har uppdraget föregåtts av besiktning är beställaren dock inte skyldig att lämna sådan information som transportören bort inhämta vid besiktningen. Information enligt ovan kan avse: – omfattningen av bohaget, bo yta och biutrymmen på avsändar- och mottagaradresserna – tillfart och förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga vid avsändar- och mottagaradress, – särskilt tunga och utrymmeskrävande föremål, t. ex. piano och större skåp, – föremål eller flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller transportmateriel, eller – särskilt värdefulla föremål eller grupp av sådana föremål eller ömtåliga föremål. Med särskilt värdefulla föremål avses föremål som kan antas ha ett högre marknadsvärde än ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Med grupp av föremål förstås grupp av sammanhörande föremål (såsom servis av glas, porslin, kristall och dylikt, set, serie, musikanläggning etc). Om beställaren inte lämnar här angivna upplysningar kan beställaren själv få svara för skador på flyttgodset, enligt vad som framgår i punkt 10. Beställaren bör i eget intresse göra en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål, t. ex. tavlor och antikviteter och ange ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål. Om beställaren trots anmodan från transportören inte ger upplysningar om flyttgods som kan skada sak eller person, och transportören bedömer att risk för sådan skada föreligger som inte lämpligen kan avvärjas på annat sätt, har transportören rätt att oskadliggöra flyttgodset på beställarens bekostnad.

 

5. Pris och betalning

Transportören skall lämna fast prisuppgift såvida inte annat avtalats. Mervärdeskatt skall alltid vara inräknad i priset. Om transportören lämnat ungefärlig prisuppgift för uppdraget får det ursprungliga priset inte överskridas med mer än trettio procent. Det avtalade fasta eller ungefärliga priset skall anges i avtalet. Om fast pris inte avtalats, skall principerna för beräkning av priset framgå av avtalet. Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras på grund av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som transportören inte bort förutse när av talet ingicks . Transportören skall underrätta beställaren och begära denne s anvisningar omedelbart om orsak till pristillägg uppstår. Om inte annat följer av avtalet skall beställaren betala till transportören genast efter att uppdraget slutförts. Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören begära att beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla mot fordran svarande del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser eller ställt säkerhet. Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

 

6. Avbeställning av uppdraget

Beställaren har rätt att avbeställa uppdraget. Om avbeställningen sker tidigare än 10 dagar innan uppdraget skall påbörjas har transportören inte rätt till ersättning . Vid avbeställning därefter har transportören rätt till ersättning enligt följande. Om uppdraget avbeställs innan det påbörjas har transportören rätt till ersättning för de faktiska kostnader och förluster som uppkommit till följd av avbeställningen, dock högst med 10 procent av det avtalade priset. Om uppdraget avbeställs sedan det påbörjats, har transportören rätt till full ersättning för den del av uppdraget som transportören utfört samt skälig ersättning för förluster och kostnader till följd av av beställningen, dock högst 20 procent av den återstående delen av det avtalade priset. Vid avbeställning som beror på omständigheter som beställaren inte bort förutse vid beställningen, t ex sjukdom eller arbetslöshet, har transportören endast rätt till ersättning för den del av uppdraget som utförts.

 

7. Dröjsmål och fel med uppdragets utförande

Dröjsmål föreligger om uppdraget inte påbörjas, framskrider på avtalat sätt eller avslutas inom avtalad tid och detta inte beror på någon omständighet på beställarens sida. Om någon tid inte har avtalats, föreligger dröjsmål när den faktiska tiden för uppdraget överskrider den tid som kan anses som normal för ett sådant uppdrag. Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad som har avtalats eller vad beställaren särskilt med hänsyn till punkterna 3 och 4 har rätt att kräva.

 

8. Påföljder vid fel eller dröjsmål

Vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 7 och 8 ovan får beställaren, om dröjsmålet eller felet inte beror på något förhållande på hans sida,:

  • kräva att felet avhjälps eller att uppdraget fullgörs eller
  • göra avdrag på priset i den utsträckning som motsvarar felet eller dröjsmålet

 

   • eller

 

  • häva avtalet i sin helhet även när uppdraget påbörjats om syftet med uppdraget genom kontraktsbrottet blivit i huvudsak förfelat och transportören insett eller bort inse detta

 

  • eller

 

 • häva avtalet i icke utförd del om kontraktsbrottet har väsentlig betydelse för beställaren och
 • kräva ersättning enligt vad som framgår i punkt 10.

 

 

9. Beställarens rätt att hålla inne betalning

Beställaren får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge beställaren säkerhet för hans krav på grund av fel eller skada eller förlust av bohag eller dröjsmål.

 

10. Transportörens ersättningsskyldighet

10.1 Ersättning vid fel, skada, förlust eller dröjsmål
Transportören är skyldig att ersätta beställaren för skada som denne tillfogats till följd av fel eller skada på eller förlust av bohag eller dröjsmål, om transportören inte visar att felet, eller skadan eller förlust av bohag eller dröjsmålet beror på hinder eller omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingående och vars följder han heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Transportören är också skyldig att ersätta beställaren för skada som under uppdragets utförande uppkommer på annan egendom än det bohag som omfattas av tjänsten och denna skada drabbar beställaren eller någon i hans hushåll, om inte transportören visar att skadan inte beror på försummelse från dennes sida.

10.2 Ersättningsskyldighetens omfattning
Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens marknadsvärde vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad till följd av skadan, minskningen eller förlusten. Ersättningen för reparationskostnad eller annan kostnad skall dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål. Om transportören ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för skada skall äganderätten till det skadade övergå till transportören, om han så begär. Vid skador på flyttgodset äger transportören rätt att avhjälpa skadan genom reparation, även om beställaren inte kräver det, om han genast efter reklamation erbjuder sig att göra detta och beställaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det beställaren gett transportören tillfälle till det. Transportörens ersättningsskyldighet omfattar inte skada eller förlust i näringsverksamhet och är i sin helhet begränsad till ett belopp per hushåll motsvarande 20 gånger det prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Ersättning utgår ej för affektionsvärde eller indirekt skada eller förlust. Transportörens ansvar för dröjsmål är begränsat till högst ett belopp per hushåll motsvarande ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Transportörens ersättningsskyldighet kan jämkas eller bortfalla helt om skadan beror på följande omständigheter.

 1. Fel eller försummelse på beställarens sida (t ex dennes felaktiga packning, uppackning, lastning, ofullständiga eller felaktig märkning, felaktiga anvisningar eller försummelse att lämna i punkt 4 angivna upplysningar).
 2. Sådan beskaffenhet av vissa slag av flyttgods, som gör det särskilt utsatt för smärre skada genom förflyttningen i sig (t ex levande växter, matvaror, temperaturkänsligt flyttgods, obetydlig a skador på polera de ytor).
 3. Skada på ömtålig elektronisk utrustning (t.ex. datorer, datortillbehör, tv-apparater) som uppstår trots att transportören iakttagit fackmässig omsorg.
 4. Transportören visar att skada på föremål uteslutande orsakats av dess bristfälliga beskaffenhet.

10.3 Begränsning av skada
Part som lider skada på grund av kontraktsbrott eller avbeställning, är skyldig att i skälig utsträckning begränsa skadan. Gör han inte det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

 

 

11. Försäkring

Särskild objektsförsäkring för transporter kan på sedvanliga försäkringsvillkor tecknas efter beställarens anvisning och på dennes bekostnad avseende hela bohagsflyttningen eller för särskilda i flyttuppdraget ingående föremål för att säkerställa ersättning för inträffad skada även i fall då transportören inte är ersättningsskyldig enligt dessa bestämmelser. Särskilda krav på försäkring gäller för magasinering av bohag.

 

12. Dröjsmål på beställarens sida

Om det avtalats att beställaren skall medverka vid uppdragets utförande, t. ex. vid packning och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som är en väsentlig förutsättning för uppdraget, får transportören göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan. Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror på beställarens dröjsmål, såvida inte beställaren visar att dröjsmålet beror på försummelse på transportörens sida. Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad prestation är av väsentlig betydelse får transportören häva avtalet. Beställaren kan i sådant fall även bli skyldig att med skäligt belopp ersätta eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat.

 

13. Tvist , reklamation och reklamationsfrister

Om beställaren vill framställa anspråk mot transportören på grund av fel, skada, förlust eller dröjsmål skall han underrätta transportören om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet, skadan, förlusten eller dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter det att uppdraget avslutades. Beställaren bör besiktiga flyttgodset och kontrollera eventuella transportskador snarast efter att tjänsten har slutförts. Beställaren bör därvid i eget intresse dokumentera eventuella skador för att underlätta en reklamation. Detta kan ske genom att skadade emballage sparas eller fotograferas och/eller genom att flyttgodset besiktigas i närvaro av vittnen. Reklamation och underrättelse om anspråk bör ske skriftligen. Uppkommer tvist mellan transportör och beställare skall parterna i första hand försöka lösa denna genom frivillig överenskommelse. För att få hjälp att lösa tvisten på lokal nivå k an beställaren vända sig till kommunal konsumentvägledare. Om inte parterna kan enas kan tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvisten kan också prövas i allmän domstol.