[language-switcher]

Transportbestämmelser

Dessa bestämmelser skall tillämpas på uppdrag om flyttning av bohag inom Sverige som beställs av en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål. Konsumenten benämns i dessa bestämmelser beställaren. Den som åtar sig uppdraget benämns transportören. Transportören är ansvarig enligt dessa bestämmelser för hela uppdraget även om någon annan på transportörens uppdrag genomför hela eller delar av flyttuppdraget. Fraktas fordonet som utför flyttningen under någon del av transporten med annat transportmedel så som fartyg, järnväg eller flyg, skall transportören ändå ansvara enligt dessa bestämmelser under hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen eller dröjsmålet beror på händelse som bara kan inträffa under sådan befordran (t ex hårt väder, urspårning, växelfel) och inte beror på underlåtenhet, eller har orsakats av åtgärd från transportören skall dock transportören ansvara gentemot beställaren enligt de tvingande lagregler som gäller för det aktuella transportmedlet. Detta förutsatt att beställaren känt till att hela eller delar av transporten skulle komma att utföras med annat transportmedel än motorfordon och har informerats om de särskilda risker bruk av det an dra transportmedlet innebär.

Uppdraget omfattar transport av bohag från en avtalad av sändar-adress till en avtalad mottagaradress inklusive lastning/lossning på respektive plats. Uppdragets närmare omfattning framgår av kontraktet, av vilket beställaren skall begära ett exemplar snarast efter beställning, dock senast då uppdraget påbörjas. Uppdraget skall anses påbörjat när transportören får tillgång till bohaget för packning eller om packning inte ingår i avtalet när förflyttningen av bohaget börjar. Uppdraget skall anses avslutat när bohaget har packats upp eller om packning inte ingår i avtalet, lossats på mottagaradressen. Uppdraget kan även omfatta tillfällig magasinering, dock högst femton dagar, om den ombesörjs av transportören som ett led i flyttuppdragets utförande. Om uppdraget huvudsakligen rör magasinering eller lagring gäller särskilda bestämmelser. Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte:

avtagning och påläggning av fast golvbeläggning
från- eller tillkoppling av fast belysningsarmatur
nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta hyllor, gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer som radio- och TV-antenner med tillhörande ledningar
transport av värdesaker som pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av ädla metaller, smycken eller därmed jämförliga värdesaker
transport av föremål som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition mm.
transport av vin och sprit till den del värdet av de alkoholhaltiga dryckerna överstiger 5.000 kronor
transport av levande djur och växter
tömning av vattensäng
flyttstädning
temperaturkänsligt gods, om inte parterna avtalat om sådan transport

Transportören skall utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och med tillbörlig omsorg vårda beställarens flyttgods och övrig egendom. Transportören skall också med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om det har avtalats att beställaren själv skall packa bohaget bör transportören ge beställaren råd och anvisningar så att skador kan undvikas. Beställaren ansvarar dock för alla skador som kan anses bero på brister i packningen som han själv utfört. Transportören skall ge beställaren vägledning vid lämnandet av uppgifter som har betydelse för uppdraget. Om beställaren har gjort upp en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkt 4, stycke 4, skall transportören kontrollera mot förteckningen när uppdraget påbörjas och när det slutförs. Har beställaren själv ombesörjt packning, gäller transportörens kontroll endast dessa kollin och synligt flyttgods.
Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande. Har uppdraget föregåtts av besiktning är beställaren dock inte skyldig att lämna sådan information som transportören bort inhämta vid besiktningen. Information enligt ovan kan avse: – omfattningen av bohaget, bo yta och biutrymmen på avsändar- och mottagaradresserna – tillfart och förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga vid avsändar- och mottagaradress, – särskilt tunga och utrymmeskrävande föremål, t. ex. piano och större skåp, – föremål eller flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller transportmateriel, eller – särskilt värdefulla föremål eller grupp av sådana föremål eller ömtåliga föremål. Med särskilt värdefulla föremål avses föremål som kan antas ha ett högre marknadsvärde än ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Med grupp av föremål förstås grupp av sammanhörande föremål (såsom servis av glas, porslin, kristall och dylikt, set, serie, musikanläggning etc). Om beställaren inte lämnar här angivna upplysningar kan beställaren själv få svara för skador på flyttgodset, enligt vad som framgår i punkt 10. Beställaren bör i eget intresse göra en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål, t. ex. tavlor och antikviteter och ange ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål. Om beställaren trots anmodan från transportören inte ger upplysningar om flyttgods som kan skada sak eller person, och transportören bedömer att risk för sådan skada föreligger som inte lämpligen kan avvärjas på annat sätt, har transportören rätt att oskadliggöra flyttgodset på beställarens bekostnad.

Transportören skall lämna fast prisuppgift såvida inte annat avtalats. Mervärdeskatt skall alltid vara inräknad i priset. Om transportören lämnat ungefärlig prisuppgift för uppdraget får det ursprungliga priset inte överskridas med mer än trettio procent. Det avtalade fasta eller ungefärliga priset skall anges i avtalet. Om fast pris inte avtalats, skall principerna för beräkning av priset framgå av avtalet. Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras på grund av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som transportören inte bort förutse när av talet ingicks . Transportören skall underrätta beställaren och begära denne s anvisningar omedelbart om orsak till pristillägg uppstår. Om inte annat följer av avtalet skall beställaren betala till transportören genast efter att uppdraget slutförts. Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören begära att beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla mot fordran svarande del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser eller ställt säkerhet. Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Beställaren har rätt att avbeställa uppdraget. Om avbeställningen sker tidigare än 10 dagar innan uppdraget skall påbörjas har transportören inte rätt till ersättning . Vid avbeställning därefter har transportören rätt till ersättning enligt följande. Om uppdraget avbeställs innan det påbörjas har transportören rätt till ersättning för de faktiska kostnader och förluster som uppkommit till följd av avbeställningen, dock högst med 10 procent av det avtalade priset. Om uppdraget avbeställs sedan det påbörjats, har transportören rätt till full ersättning för den del av uppdraget som transportören utfört samt skälig ersättning för förluster och kostnader till följd av av beställningen, dock högst 20 procent av den återstående delen av det avtalade priset. Vid avbeställning som beror på omständigheter som beställaren inte bort förutse vid beställningen, t ex sjukdom eller arbetslöshet, har transportören endast rätt till ersättning för den del av uppdraget som utförts.

Dröjsmål föreligger om uppdraget inte påbörjas, framskrider på avtalat sätt eller avslutas inom avtalad tid och detta inte beror på någon omständighet på beställarens sida. Om någon tid inte har avtalats, föreligger dröjsmål när den faktiska tiden för uppdraget överskrider den tid som kan anses som normal för ett sådant uppdrag. Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad som har avtalats eller vad beställaren särskilt med hänsyn till punkterna 3 och 4 har rätt att kräva.
Uppdraget omfattar transport av bohag från en avtalad av sändar-adress till en avtalad mottagaradress inklusive lastning/lossning på respektive plats. Uppdragets närmare omfattning framgår av kontraktet, av vilket beställaren skall begära ett exemplar snarast efter beställning, dock senast då uppdraget påbörjas. Uppdraget skall anses påbörjat när transportören får tillgång till bohaget för packning eller om packning inte ingår i avtalet när förflyttningen av bohaget börjar. Uppdraget skall anses avslutat när bohaget har packats upp eller om packning inte ingår i avtalet, lossats på mottagaradressen. Uppdraget kan även omfatta tillfällig magasinering, dock högst femton dagar, om den ombesörjs av transportören som ett led i flyttuppdragets utförande. Om uppdraget huvudsakligen rör magasinering eller lagring gäller särskilda bestämmelser. Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte: avtagning och påläggning av fast golvbeläggning från- eller tillkoppling av fast belysningsarmatur nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta hyllor, gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer som radio- och TV-antenner med tillhörande ledningar transport av värdesaker som pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av ädla metaller, smycken eller därmed jämförliga värdesaker transport av föremål som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition mm. transport av vin och sprit till den del värdet av de alkoholhaltiga dryckerna överstiger 5.000 kronor transport av levande djur och växter tömning av vattensäng flyttstädning temperaturkänsligt gods, om inte parterna avtalat om sådan transport
Transportören skall utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och med tillbörlig omsorg vårda beställarens flyttgods och övrig egendom. Transportören skall också med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om det har avtalats att beställaren själv skall packa bohaget bör transportören ge beställaren råd och anvisningar så att skador kan undvikas. Beställaren ansvarar dock för alla skador som kan anses bero på brister i packningen som han själv utfört. Transportören skall ge beställaren vägledning vid lämnandet av uppgifter som har betydelse för uppdraget. Om beställaren har gjort upp en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkt 4, stycke 4, skall transportören kontrollera mot förteckningen när uppdraget påbörjas och när det slutförs. Har beställaren själv ombesörjt packning, gäller transportörens kontroll endast dessa kollin och synligt flyttgods.
Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande. Har uppdraget föregåtts av besiktning är beställaren dock inte skyldig att lämna sådan information som transportören bort inhämta vid besiktningen. Information enligt ovan kan avse: – omfattningen av bohaget, bo yta och biutrymmen på avsändar- och mottagaradresserna – tillfart och förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga vid avsändar- och mottagaradress, – särskilt tunga och utrymmeskrävande föremål, t. ex. piano och större skåp, – föremål eller flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller transportmateriel, eller – särskilt värdefulla föremål eller grupp av sådana föremål eller ömtåliga föremål. Med särskilt värdefulla föremål avses föremål som kan antas ha ett högre marknadsvärde än ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Med grupp av föremål förstås grupp av sammanhörande föremål (såsom servis av glas, porslin, kristall och dylikt, set, serie, musikanläggning etc). Om beställaren inte lämnar här angivna upplysningar kan beställaren själv få svara för skador på flyttgodset, enligt vad som framgår i punkt 10. Beställaren bör i eget intresse göra en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål, t. ex. tavlor och antikviteter och ange ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål. Om beställaren trots anmodan från transportören inte ger upplysningar om flyttgods som kan skada sak eller person, och transportören bedömer att risk för sådan skada föreligger som inte lämpligen kan avvärjas på annat sätt, har transportören rätt att oskadliggöra flyttgodset på beställarens bekostnad.
Transportören skall lämna fast prisuppgift såvida inte annat avtalats. Mervärdeskatt skall alltid vara inräknad i priset. Om transportören lämnat ungefärlig prisuppgift för uppdraget får det ursprungliga priset inte överskridas med mer än trettio procent. Det avtalade fasta eller ungefärliga priset skall anges i avtalet. Om fast pris inte avtalats, skall principerna för beräkning av priset framgå av avtalet. Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras på grund av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som transportören inte bort förutse när av talet ingicks . Transportören skall underrätta beställaren och begära denne s anvisningar omedelbart om orsak till pristillägg uppstår. Om inte annat följer av avtalet skall beställaren betala till transportören genast efter att uppdraget slutförts. Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören begära att beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla mot fordran svarande del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser eller ställt säkerhet. Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Om det avtalats att beställaren skall medverka vid uppdragets utförande, t. ex. vid packning och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som är en väsentlig förutsättning för uppdraget, får transportören göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan. Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror på beställarens dröjsmål, såvida inte beställaren visar att dröjsmålet beror på försummelse på transportörens sida. Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad prestation är av väsentlig betydelse får transportören häva avtalet. Beställaren kan i sådant fall även bli skyldig att med skäligt belopp ersätta eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat.
Om det avtalats att beställaren skall medverka vid uppdragets utförande, t. ex. vid packning och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som är en väsentlig förutsättning för uppdraget, får transportören göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan. Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror på beställarens dröjsmål, såvida inte beställaren visar att dröjsmålet beror på försummelse på transportörens sida. Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad prestation är av väsentlig betydelse får transportören häva avtalet. Beställaren kan i sådant fall även bli skyldig att med skäligt belopp ersätta eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat.